网友自拍视频区第一页,精品视频在线观自拍自拍,九九热这里只有精品,亚洲中文字幕久久精品无码

<small id="2uekw"></small>
<label id="2uekw"></label>
<wbr id="2uekw"></wbr>
<s id="2uekw"></s>
<button id="2uekw"><strong id="2uekw"></strong></button><label id="2uekw"><xmp id="2uekw">
<button id="2uekw"></button>

坚美狮山办公楼


C?ng ty TNHHNhà máy (T?p ?oàn) nh?m ??nh hình JMA Qu?ng ??ng là doanh nghi?p t?ng h?p l?n, chuyên nghiên c?u, thi?t k?, s?n xu?t và kinh doanh h?p kim nh?m ??nh hình dùng trong xay d?ng, nh?m ??nh hình dùng trong c?ng nghi?p và t??ng bao che c?a, c?a s? h?p kim nh?m, là doanh nghi?p d?n ??u ngành nh?m ??nh hình Trung Qu?c, doanh nghi?p s?n xu?t v?t li?u kim lo?i dùng trong xay d?ng và t??ng bao che c?a, c?a s? nh?m do B? Xay d?ng Trung Qu?c ch? ??nh, là m?t trong nh?ng ??n v? hi?u ?ính tr?ng ?i?m tiêu chu?n ngành nh?m ??nh hình Trung Qu?c, ??ng th?i c?ng là doanh nghi?p nghiên c?u và phát tri?n s?n ph?m h?p kim nh?m ??nh hình ??c ch?ng c? l?n do ?y ban phát tri?n c?i cách Trung Qu?c và B? Th??ng M?i Trung Qu?c khích l? ??u t?.

S?n ph?m c?a JMA???c tiêu th? m?nh t?i h?n 30 t?nh và thành ph? tr?c thu?c toàn Trung Qu?c, xu?t kh?u ??n h?n 70 qu?c gia và khu v?c, ??ng th?i ???c ?ng d?ng trong các c?ng trình tr?ng ?i?m và ki?n trúc tiêu bi?u n?i ti?ng trong và ngoài Trung Qu?c nh? ??i l? ???ng Nhan dan, Nhà khách Qu?c gia ?i?u Ng? ?ài, B?o tàng Quan s? cách m?ng Nhan dan Trung Qu?c, ?ài truy?n hình Trung ??ng, Trung tam Tài chính Qu?c t? Qu?ng Chau, Trung tam Th??ng m?i Qu?c t? H?ng K?ng, Tòa nhà Chính ph? liên bang Hoa K? t?i California, Tòa nhà B?u chính Tokyo - Nh?t, Tòa nhà Dubai.JMA ?? cung c?p s?n ph?m cho 5 trong s? 10 tòa nhà cao t?ng n?i ti?ng hàng ??u trên th? gi?i hi?n nay. ??ng th?i, các s?n ph?m nh?m ??nh hình dùng trong c?ng nghi?p c?ng ???c ?ng d?ng r?ng r?i ? các l?nh v?c nh? sàn thao tác hàng h?i, container, ? t?, thuy?n bè, v?n t?i ???ng s?t, ph?n c?ng c?a ?i?n t? vi?n th?ng v..v.. 

C?ng ty JMA là ??n v? d?n ??u toàn ngành trong vi?c th?c hi?n h? th?ng qu?n ly UKAS c?a V??ng qu?c Anh, ??t ch?ng nh?n h? th?ng qu?n ly ch?t l??ng ISO9001: 2008, ch?ng nh?n h? th?ng qu?n ly m?i tr??ng ISO14001: 2004, ch?ng nh?n tiêu chu?n h? th?ng qu?n ly an toàn lao ??ng và s?c kh?e ngh? nghi?p OHSAS18001: 2001. JMA ?? s? h?u g?n 300 b?ng sáng ch? qu?c gia v?i quy?n s? h?u trí tu? ??c l?p, ??ng th?i ?óng vai trò ch? ??o ho?c tham gia vào vi?c xay d?ng 71 h?ng m?c tiêu chu?n qu?c t?, qu?c gia và tiêu chu?n ngành, là c? s? nghiên c?u vàphát tri?n sáng t?o tiêu bi?u cho tiêu chu?n qu?c gia v? “H?p kim nh?m ??nh hình dùng trong xay d?ng” - GB 5237 và c? s? nghiên c?u vàphát tri?n sáng t?o tiêu bi?ucho tiêu chu?n qu?c t? “ISO 28340: 2013”. Doanh nghi?p và s?n ph?m JMA l?n l??t vinh d? ??t các danh hi?u nh? “S?n ph?m n?i ti?ng c?a Trung Qu?c”, “Th??ng hi?u n?i ti?ng c?a Trung Qu?c”, “Doanh nghi?p c?ng ngh? cao tr?ng ?i?m trong k? ho?ch Bó ?u?c c?a Qu?c gia”, “Doanh nghi?p thí ?i?m tiêu bi?u k?t h?p gi?a th?ng tin hoá và c?ng nghi?p hoá, thúc ??y ti?t ki?m n?ng l??ng và gi?m phát th?i”, “Doanh nghi?p tiêu bi?u trong vi?c gay d?ng th??ng hi?u c?ng nghi?p toàn Trung Qu?c” do B? C?ng nghi?p và Th?ng tin Qu?c gia phê duy?t l?n ??u tiên.

JMA kiên trì chi?n l??c phát tri?n “Th??ng hi?u, sáng t?o, ti?p th? và nhan tài”, kiên trì ph??ng cham ch?t l??ng “Ch?t l??ng t?i ?u cho khách hàng, Uy tín vang danh kh?p n?i”, l?y “Hi?u qu? cao, l??ng tiêu hao th?p, b?o v? m?i tr??ng, hài hòa” làm tiêu chu?n doanh nghi?p, kiên trì theo ?u?i s? hoàn m?, tr? thành th??ng hi?u s? 1 ngành nh?m Trung Qu?c, gay d?ng th??ng hi?u JMA v?ng b?n.


<small id="2uekw"></small>
<label id="2uekw"></label>
<wbr id="2uekw"></wbr>
<s id="2uekw"></s>
<button id="2uekw"><strong id="2uekw"></strong></button><label id="2uekw"><xmp id="2uekw">
<button id="2uekw"></button>

网友自拍视频区第一页,精品视频在线观自拍自拍,九九热这里只有精品,亚洲中文字幕久久精品无码

品牌简介

网友自拍视频区第一页,精品视频在线观自拍自拍,九九热这里只有精品,亚洲中文字幕久久精品无码