• <dd id="gkgo4"></dd>
  <dd id="gkgo4"></dd>
  <label id="gkgo4"><menu id="gkgo4"></menu></label>
  <td id="gkgo4"></td>
  <td id="gkgo4"></td>
 • Ngành nh?m JMA

  Nó có b?n t? ??ng day chuy?n s?n xu?t oxit d?c

  C?ng ty TNHHNhà máy (T?p ?oàn) nh?m ??nh hình JMA Qu?ng ??ng là doanh nghi?p t?ng h?p l?n, chuyên nghiên c?u, thi?t k?, s?n xu?t và kinh doanh h?p kim nh?m ??nh hình dùng trong xay d?ng, nh?m ??nh hình dùng trong c?ng nghi?p và t??ng bao che c?a, c?a s? h?p kim nh?m, là doanh nghi?p d?n ??u ngành nh?m ??nh hình Trung Qu?c, doanh nghi?p s?n xu?t v?t li?u kim lo?i dùng trong xay d?ng và t??ng bao che c?a, c?a …

  Xem thêm

  C?ng trình th?c ti?n

  JMA nh?m ???c s? d?ng r?ng r?i trên t?t c? các tòa nhà n?i ti?ng th? gi?i và m?t lo?t các s? d?ng c?ng nghi?p

  • Wall - rèm.jpg Wall - rèm
  • C?a ra vào và c?a s?.jpg C?a ra vào và c?a s?
  • máy bay.jpg h? th?ng c?a
  • Các ???ng s?t v?n chuy?n.jpg Các ???ng s?t v?n chuy?n
  • xe h?i.jpg máy bay
  • xe h?i.jpg v?t li?u c?ng nghi?p

  Th?ng tin tri?n l?m

  09/01

  JMA s? ???c bi?u di?n t?i các phiên h?p c?a H?i ch? Canton 117

  C?ng ty chúng t?i s? tham gia vào giai ?o?n ??u tiên c?a phiên h?p th? 117 c?a H?i ch? Canton (15-19 tháng T?).Booth: 10.2 H 34-35 và t?i 13-14.Chào m?ng b?n ??n phòng tri?n l?m c?a chúng t?i ?? làm quen v?i các m?u s?n ph?m và th?o lu?n v? tri?n…

  09/01

  JMA s? ???c bi?u di?n t?i các phiên h?p c?a H?i ch? Canton 116

  JMA nh?m h? s? s? tham gia vào giai ?o?n ??u tiên c?a phiên h?p th? 116 c?a H?i ch? Canton (15-19 tháng M??i).R?p: 10.2J34-35 và K 13-14.Chào m?ng b?n ??n phòng tri?n l?m c?a chúng t?i ?? làm quen v?i các m?u s?n ph?m và th?o lu?n v? tri?n v?…

  09/01

  Vi?c tham gia vào vi?c xay d?ng và n?i th?t tri?n l?m qu?c t? MosBuild 2014

  C?ng ty chúng t?i s? tham gia vào vi?c xay d?ng và n?i th?t qu?c t? tri?n l?m MosBuild n?m 2014 s? ???c t? ch?c 1-4 tháng T? t?i VDNH (All-Nga Trung tam Tri?n l?m), t?i Moscow, Prospekt Mira, 119.S? gian hàng: A469.Chào m?ng b?n ??n phòng tri?…

  Liên h? v?i chúng t?i

  nh?n xét:

  Email

  ?i?n tho?i:

  +86-757-85 88 28

  ??a ch?:

  Thành ph? Ph?t S?n, t?nh Qu?ng ??ng, Trung Qu?c, Taoyuan Road, Shishan Town, qu?n Nam H?i, Non-Ferrous Metals Khu c?ng nghi?p

  网友自拍视频区第一页,精品视频在线观自拍自拍,九九热这里只有精品,亚洲中文字幕久久精品无码